Forslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark og Gunnar Gundersen om at det ved klager på ligningstakster for annen fast eiendom, legges til grunn den samme behandling som nå gjelder for boliger og fritidsboliger

Dokument nr. 8:19 (2005-2006), Innst. S. nr. 111 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. S. nr. 111 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget flertall har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt å vedlegge et forslag fra Høyre, om å innføre et tak for lingningsverdien av næringseiendommer mv. på 30 prosent av virkelig verdi, slik det i dag gjelder for bolig- og fritidseiendommer, protokollen. Dette betyr at flertallet ikke ønsker å be Regjeringen om å instruere ligningskontorene til å følge en slik praksis, uten at forslaget som sådan forkastes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006