Lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (konkurs i OPS-selskapet)

Ot.prp. nr. 83 (2005-2006), Innst. O. nr. 3 (2006-2007), beslutning. O. nr. 6 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2006 Innst. O. nr. 3 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny bestemmelse i vegloven om at OPS-selskapets (OPS=offentlig-privat samarbeid) konkursbo ikke har rett til å tre inn i en OPS-avtale dersom minst halvparten av selskapets vederlag skal betales etter at vegen er åpnet for trafikk. En vil dermed unngå at konkursboet får rett til å drifte og vedlikeholde vegen i en lang driftsperiode.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2006