Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endringer i lov av 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger. ( Endring av § 2 andre ledd for dermed å tette igjen det juridiske smutthullet som i dag gjør at Oslo, Bergen og Trondheim kommuner fritt kan øke husleien i førkrigsboliger etter eget forgodtbefinnende)

Dokument nr. 8:44, innst. O. nr. 59 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1996 Innst. O. nr. 59 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1996