Lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske)

Ot.prp. nr. 98 (2005-2006), Innst. O. nr. 28 (2006-2007), beslutning. O. nr. 35 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. O. nr. 28 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet, vedtatt et forslag fra Regjeringen om endringer i fiskeriforbudsloven og saltvannsfiskeloven. Endringene gir fiskerimyndighetene hjemmel til å fastsette nærmere regler om ytterligere tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske -såkalt IUU-fiske.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006