Lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (avgift til tiltak mot pengespillproblemer)

Ot.prp. nr. 7 (2006-2007), Innst. O. nr. 37 (2006-2007), beslutning. O. nr. 49 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 19.12.2006 Innst. O. nr. 37 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lotteriloven. Endringen gir hjemmel til å kunne innkreve en sektoravgift til finansiering av tiltak som kan forebygge og redusere pengespillproblemer i befolkningen. Sektoravgiften skal kun innkreves for oppstilte gevinstautomater i inntektsåret 2007. Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 11.01.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007