Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 71 (1993-94), Innst. O. nr. 1 (1994-95), beslutning. O. nr. 4 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.10.1994 Innst. O. nr. 1 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.1994

   Behandlet i Odelstinget: 20.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1994