Lov om erverv av næringsvirksomhet ( industrikonsesjonslovens regler om utlendingers erverv av fast eiendom) ( norsk konsesjonslovgivning og EØS)

Ot.prp. nr. 88 (1993-94), Innst. O. nr. 16 (1994-95), beslutning. O. nr. 18 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. O. nr. 16 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 16.12.1994