Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

Ot.prp. nr. 82 (1993-94), Innst. O. nr. 77 (1993-94), beslutning. O. nr. 2 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.09.1994 Innst. O. nr. 77 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 20.10.1994