Lov om endringer i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer

Ot.prp. nr. 86 (1993-94), Innst. O. nr. 3 (1994-95), beslutning. O. nr. 5 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.10.1994 Innst. O. nr. 3 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.1994

   Behandlet i Odelstinget: 20.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1994