Lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Ot.prp. nr. 38 (2006-2007), Innst. O. nr. 63 (2006-2007), beslutning. O. nr. 72 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. O. nr. 63 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny bestemmelse i husleieloven som gir utleier rett, men ikke plikt, til å varsle sosialtjenesten om utleiers mislighold. Dette for at sosialtjenesten på et tidlig tidspunkt kan følge opp og dermed forebygge utkastelse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007