Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)

Ot.prp. nr. 50 (2006-2007), Innst. O. nr. 97 (2006-2007), beslutning. O. nr. 136 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. O. nr. 97 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstingsflertallet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre har vedtatt ny kulturlov mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre. Målet med loven er å styrke kulturvirksomhet som samfunns- og politikkområde. Loven er ment å være en generell lov som understreker det ansvaret offentlige myndigheter har for kulturvirksomhet. Det er lagt til grunn at loven skal være enkel uten detaljerte føringer for bevilgningsnivå, prioriteringer eller organisering av kulturområdet i staten, fylkeskommuner og kommuner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007