Endringer på statsbudsjettet for 1994 under kap. 414 Undersøkelses- og domsutgifter, post 21 Utgifter til bobehandling

St.prp. nr. 16 (1994-95), Innst. S. nr. 38 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 38 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1994