Lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells taushetsplikt)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 73 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt en endring i helsepersonelloven som innebærer at det skal kunne gjøres unntak fra helsepersonells taushetsplikt i forbindelse med etterkontroll av straffelovens og psykisk helsevernlovens bestemmelser om særreaksjoner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007