Lov om endringer i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Ot.prp. nr. 7 (1994-95), Innst. O. nr. 33 (1994-95), beslutning. O. nr. 45 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1995 Innst. O. nr. 33 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1995

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1995