Lov om endringar i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Ot.prp. nr. 8 (1994-95), Innst. O. nr. 20 (1994-95), beslutning. O. nr. 20 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1994 Innst. O. nr. 20 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994