Lov om Folketrygdfondet

Ot.prp. nr. 49 (2006-2007), Innst. O. nr. 77 (2006-2007), beslutning. O. nr. 100 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 77 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om folketrygdfondet. Det formelle rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Norge bringes nå i samsvar den praksis som har utviklet seg, slik at Folketrygdfondet gjennom egen lov får status som et selvstendig rettssubjekt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007