Lov om politiet (politiloven)

Ot.prp. nr. 22 (1994-95), Innst. O. nr. 44 (1994-95), beslutning. O. nr. 53 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1995 Innst. O. nr. 44 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1995

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1995