Lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Bestemmelser om konsekvensutredninger (tilpasning til EUs Rådsdirektiv 85/337 av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger) ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 24 (1994-95), Innst. O. nr. 30 (1994-95), beslutning. O. nr. 40 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.02.1995 Innst. O. nr. 30 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1995

   Behandlet i Odelstinget: 09.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 21.03.1995