Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (opphevelse av § 5-10 som gir sosialtjenesten rett til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt)

Dokument nr. 8:19 (1994-95), Innst. O. nr. 43 (1994-95), beslutning. O. nr. 52 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.04.1995 Innst. O. nr. 43 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.1995

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.1995

   Behandlet i Lagtinget: 02.05.1995