Endringar i lov om lotterier m.v. pyramidespill

Ot.prp. nr. 5 (2007-2008), Innst. O. nr. 9 (2007-2008), beslutning. O. nr. 23 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. O. nr. 9 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag til endringer i lotteriloven. Endringen innebærer bl.a at Lotteritilsynet gis økte fullmakter ved håndhevelse av forbudet mot visse pyramidelignende omsetningssystem.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007