Lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg ( valgloven) ( kravet ved registrering av politiske partier foreslås hevet til 10.000 underskrifter)

Ot.prp. nr. 30 (1994-95), Innst. O. nr. 57 (1994-95), beslutning. O. nr. 62 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. O. nr. 57 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.1995