Lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødyktighed m.v.

Ot.prp. nr. 41 (1994-95), Innst. O. nr. 58 (1994-95), beslutning. O. nr. 70 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. O. nr. 58 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.1995