Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen ( EØS-avtalen vedlegg XIII kap. I)

Ot.prp. nr. 26 (1994-95), Innst. O. nr. 39 (1994-95), beslutning. O. nr. 44 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.03.1995 Innst. O. nr. 39 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1995

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1995