Forslag fra stortingsrepresentant Trond Helleland på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 17. januar 2008 (jf. Innst. O. nr. 26): Stortinget ber Regjeringen åpne for at departementet kan gi sitt samtykke til at bompenger som benyttes til drift av kollektivtrafikken innenfor en plan om et helhetlig og samordnet transportsystem som på forhånd har fått Stortingets tilslutning, kan kanaliseres direkte til et regionalt eller lokalt administrasjonsselskap.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet