Lov om endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved innlemmelse av Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner ( konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi (oljedirektivet)

Ot.prp. nr. 63 (1994-95), Innst. O. nr. 73 (1994-95), beslutning. O. nr. 80 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. O. nr. 73 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1995