Lov om lønnsnemndbehandling av enkelte arbeidstvister i offentlig sektor i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1995

Ot.prp. nr. 66 (1994-95), Innst. O. nr. 75 (1994-95), beslutning. O. nr. 82 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.06.1995 Innst. O. nr. 75 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1995