Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Dokument nr. 3:8 (2007-2008), Innst. S. nr. 288 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 288 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Undersøkelsen viser at de offentlige virkemidlene som skal hjelpe de vanskeligstilte til å få seg bolig ikke fungerer godt nok. Komiteen viser til at det er bred enighet om å føre en boligpolitikk som gir alle en sjanse til å få egen bolig, selv om det er ulike syn på hva slags virkemidler som skal benyttes. Komiteen mener det er viktig at de ulike virkemidlene ses i sammenheng og peker på alvoret i at en del vanskeligstilte ikke fanges opp av det samlede virkemiddelapparatet. Komiteen har merket seg at departementet ser alvorlig på Riksrevisjonens undersøkelse og mener departementet må følge opp undersøkelsen og se til at det blir et sterkt nasjonalt fokus på å løse disse oppgavene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008