Lov om endringer i lov av 9. mai 1986 nr. 19 om organisering av velferd for elever og studenter

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 49, besl. O. nr. 52 for 1993-94, beslutning. O. nr. 52 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1994 Innst. O. nr. 49 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994