Grunnlovsforslag om lokaldemokratiet

Dokument nr. 12:13 (2007-2008), Innst. 298 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 298 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet. Et flertall i komiteen (representene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) ønsket ikke å bifalle forslaget. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet signaliserte at de ville fremme forslag til grunnlovsfesting av lokaldemokratiet til behandling i neste stortingsperiode. Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsket å bifalle forslaget. Under Stortingets behandling ble forslaget med 103 mot 40 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2012