Lov om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper og i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå ( statistikkloven)

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 29 for 1993-94, beslutning. O. nr. 29 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1994 Innst. O. nr. 20 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1994

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.02.1994