Lov om voksenopplæring

Ot.prp. nr. 87 (2008-2009), Innst. O. nr. 114 (2008-2009), beslutning. O. nr. 129 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2009 Innst. O. nr. 114 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny voksenopplæringslov. Loven gjelder studieforbund, nettskoler (frittstående fjernundervisningsinstitusjoner) og enkelte private skoler (bl.a. enkelte tidligere 6A-skoler). Det ble gjort enkelte endringer i lovteksten i forhold til Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009