Lov om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket

Ot.prp. nr. 74, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 65 for 1993-94, beslutning. O. nr. 65 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1994 Innst. O. nr. 57 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994