Lov om endringar i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten

Ot.prp. nr. 56, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 51 for 1993-94, beslutning. O. nr. 51 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 25.05.1994 Innst. O. nr. 48 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994