Lov om endringer i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer og visse andre lover

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 47 for 1993-94, beslutning. O. nr. 47 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. O. nr. 44 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994