Lov om opphevelse av lov av 23. mars 1956 nr. 3 om avgift på eksport til fremme av Norges eksportinteresser ( eksportavgiftsloven) ( EØS-avtalen)

Ot.prp. nr. 63, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 56 for 1993-94, beslutning. O. nr. 56 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1994 Innst. O. nr. 61 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994