Endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner

Ot.prp. nr. 100 (2008-2009), Innst. O. nr. 126 (2008-2009), beslutning. O. nr. 148 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2009 Innst. O. nr. 126 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har rettet opp en feil i kommuneloven ved at § 35 nr. 1 annet punktum er tatt inn i loven. Bestemmelsen hadde utilsiktet falt ut ved en tidligere lovendring.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009