Lov om endringer i lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon

Ot.prp. nr. 73, innst. O. nr. 74, besl. O. nr. 78 for 1993-94, beslutning. O. nr. 78 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1994 Innst. O. nr. 74 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1994