Forslag fra stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 10. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen lage forskrifter til patentloven som ivaretar Stortingets intensjoner (ref. St.meld. nr. 8 (1990-91) og St.meld. nr. 36 (1990-91), jf. Innst. S. nr. 155 (1990-91)) og således sikre videreføring av den hittil rådende patentpraksis, jf. patentlovens § 69.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt