Lov om endringer i visse lover på Finansdepartementets område ( EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 85 for 1991-92, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 27 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.11.1992 Innst. O. nr. 23 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.1992