Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

Ot.prp. nr. 47 for 1991-92, innst. O. nr. 53, besl. O. nr. 67 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1992 Innst. O. nr. 53 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 14.01.1993

   Behandlet i Lagtinget: 21.01.1993