Lov om fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og tredjeland, og om endring i visse andre lover som følge av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( EØS) ( sjøfartsloven)

Ot.prp. nr. 62 for 1991-92, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 26 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 12.11.1992 Innst. O. nr. 25 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.1992