Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd ( trygdedekning, pensjonsopptjening og pensjonsberegning for personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder) ( EØS)

Ot.prp. nr. 99 for 1991-92, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 20 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. O. nr. 9 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992