Lov om endring i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Ot.prp. nr. 4, innst. O. nr. 30, besl. O. nr. 28 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.11.1992 Innst. O. nr. 30 (1992-93)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 26.11.1992

      Behandlet i Odelstinget: 02.12.1992

      Behandlet i Lagtinget: 08.12.1992