Endringer i straffeloven 1902 mv.

Prop. 97 L (2009-2010), Innst. 314 L (2009-2010), Lovvedtak 62 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 314 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utvalgte strafferammer og minstestraffer i straffeloven 1902 for å få høyere normalstraffenivåer for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtatt i henhold til Forretningsordenen § 28 femte ledd

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010