Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring ( privatskulelova)

Ot.prp. nr. 3 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen (Trukket tilbake ved Ot.meld. nr. 1 for 1992-93)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet