Lov om endringer i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter ( U-landsparagrafen)

Ot.prp. nr. 14, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 75 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1993 Innst. O. nr. 61 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 23.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993