Lov om endringer i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og visse andre lover. ( Ankeordningen i trygdesaker)

Ot.prp. nr. 25, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 39 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. O. nr. 43 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.1992