Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr, lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 45 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1992 Innst. O. nr. 44 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992