Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift ( moms) ( registreringsplikt)

Ot.prp. nr. 28, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 59 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1992 Innst. O. nr. 50 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 21.12.1992