Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 343 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i tråd med finanskomiteens innstilling vedtatt regjeringens forslag til endringer i verdipapirfondsloven, foretaksregisterloven, aksjeloven, allmennaksjeloven, regnskapsloven og verdipapirhandelloven vedrørende foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. Også i tråd med komiteens innstilling ble regjeringens forslag til endringer i finansieringsvirksomhetsloven og revisorloven vedtatt noe endret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010